HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

PRIVACYVERKLARING

De Haagse Dominicus verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om de activiteiten van de Haagse Dominicus zo goed mogelijk uit te voeren. Persoonsgegevens betreffen gegevens die betrekking hebben op identificeerbare personen, zoals naam, adres, telefoonnummer.
De Haagse Dominicus hecht er aan om zeer zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van medewerkers en vrijwilligers en al degenen die op een of andere wijze met de Haagse Dominicus in contact zijn gekomen. Zij hebben te allen tijde recht op inzage van deze gegevens. Alleen het bestuur van de Haagse Dominicus heeft toegang tot deze gegevens.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

De Haagse Dominicus verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Voornamelijk betreffen dat gegevens van:

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, zoals
** het uitnodigen van personen voor liturgische vieringen en andere activiteiten;
** toezenden van nieuwsberichten;
** verstrekken van informatie over activiteiten;
** uitbetaling van onkostenvergoedingen;
** donateurs bedanken voor een gift.

Bewaren van gegevens

De Haagse Dominicus bewaart de persoonsgegevens vanzelfsprekend heel zorgvuldig. Gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en niet langer dan noodzakelijk is. Uiteraard worden wettelijke bepalingen die van toepassing zijn nageleefd.

De persoonsgegevens zijn voor de betreffende persoon in te zien. Vanzelfsprekend zal de Haagse Dominicus desgevraagd gegevens corrigeren, aanvullen of verwijderen. De Haagse Dominicus verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke plicht.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen inzake de privacy kunt u zich wenden tot het bestuur van de Haagse Dominicus. Eventuele klachten worden door het bestuur eveneens in behandeling genomen. Het bestuur is bereikbaar via informatie@haagsedominicus.nl